The White Hall at Postojna Cave, Slovenia

August 1, 2022 - Uncategorized

The White Hall at Postojna Cave, Slovenia

The White Hall at Postojna Cave, Slovenia
#speology, #europe, #stalagmites, #Stalactites, #top tourism site